گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Saturday, 16 January 2021

گیج فشار،گیج دما

شیر چاقویی Knife Valve

شیر چاقویی

شیر چاقویی یا knife Valve نوعی شیر فلکه است که بیشتر در خطوط آب مصرف می شود و نحوۀ کار آن به این صورت است که یک تیغه در سطح مقطع شیر بالا و پایین می رود و جریان را باز و بسته می کند. این تیغه ممکن است با یک فلکه به صورت چرخشی بالا و پایین شود، یا اینکه به کمک یک اهرم و با چرخش آن باز و بسته شود.