گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

پوش باتون (شیر پوش باتون)

 

 

پوش باتون (شیر پوش باتون) را قبل از مانومتر می بندند و هدف از این کار آن است که فشار به طور دائمی پشت مانومتر نباشد، بوش باتوم یک دکمه دارد که با فشار دادن آن مسیر جریان سیال باز می شود. هر زمان که نیاز بود فشار خط را روی مانومتر ببینیم، با فشار دادن دکمۀ بوش باتوم جریان وارد گیج فشار می شود و می توان آن را خواند. برای این کار از شیر سماوری نیز می توان استفاده کرد.

 

پوش باتون PAKKENS

فشار کاری 2.5bar - دما 80 درجه سانتیگراد - اتصال دنده 1/2 

Register to read more...