گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

شیر سماوری

 شیر سماوری را معمولاً قبل از مانومتر در مسیر فشار روی مسیر می بندند تا فشار به صورت دائمی روی مانومتر نباشد. هر زمان که نیاز به خواندن فشار روی گیج باشد، شیر را باز می کنند و فشار وارد فشار سنج می شود و بعد از خواندن فشار دوباره شیر را می بندند. برای این کار می توان از بوش باتوم نیز استفاده کرد

شیر سماوری برنجی چینی

فشار کاری PN6 – دمای کاری تا 90 درجه – برنجی دنده ای

Register to read more...

شیر سماوری WIKA 910.10

شیر_سماوری,شیر_زیر_مانومتر,ویکا,WIKA,cockvalve

فشار کاری PN25 – دمای کاری تا 50 درجه – برنجی دنده ای

Register to read more...

شیر سماوری مرغوب

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 120 درجه – برنجی دنده ای

Register to read more...