گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل کننده حرارت

شیر ترموستاتیک - شیر کنترلی

شیر ترموستاتیک thermostatic valve یا شیر کنترل کنندۀ خودکار حرارت، نوعی از کنترل کننده های سیال می باشد که بر اساس تغییرات دما در سیستم عمل می کند. این شیر ها با استفاده از سنسورها تغییرات دما را درک کرده و با فرمان سنسورها شیر باز و بسته می شود تا دمای سیستم را با افزودن سیال به آن یا خارج کردن سیال از سیستم کنتل نماید. شیر ترموستاتیک رادیاتور، شیر ترموستاتیک بخار و شیر ترموستاتیک آب، شیر ترموستاتیک روغن و ... برای هر سیالی وجود دارد. سنسورهای مورد استفاده در شیر ترموستاتیک به صورت سنسور دستی، سنسور ساعتی، سنسور دیجیتال و ... وجود دارند. شیر کنترلی حرارت - شیر کنترل کننده حرارت - شیر خودکار حرارت

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل خودکار حرارت تیپ 44 عیوض تکنیک (استیل)

شیر ترموستاتیک - شیر کنترل ترموستاتیک - شیر کنترل دما - TCV44 عیوض تکنیک

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  350

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

Register to read more...

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل خودکار حرارت تیپ 44 عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  350

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

Register to read more...

سنسور کنترل حرارت تیپ TS22-41 مخصوص شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک

سنسور ساعتی شیر ترموستاتیک - سنسور تیپ 2241 عیوض

جهت نصب بر روی شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل حرارت تیپ 11 و یا تیپ 44 عیوض تکنیک

Register to read more...

شیر کنترل حرارت یا شیر ترموستاتیک تیپ 11 عیوض تکنیک (استیل)

شیر ترموستاتیک - شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت - TCV11 عیوض

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  220

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M - استیل

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

Register to read more...

سنسور کنترل حرارت تیپ TS22-31 مخصوص شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک

سنسور ساعتی شیر ترموستاتیک - سنسور تیپ 2231 عیوض

جهت نصب بر روی شیر کنترل خودکار حرارت یا شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک – عملکرد آسان برای کاربر هنگام تنظیم درجه حرارت

Register to read more...

شیر کنترل حرارت یا شیر ترموستاتیک تیپ 11 عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت - TCV11 عیوض

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  220

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

Register to read more...